+48796393869
biuro.internat@gmail.com

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej

§ 1.
Wstęp


1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.
3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie https://internat.io/index.php/regulamin/ i jest dostępny dla każdego Usługobiorcy w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.§ 2.
Definicje„Usługodawca” – INTERNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Radomiu, adres: Olsztyńska 26 / 54, 26-600 Radom, Polska NIP: 7963013046, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989896, z którym można skontaktować się za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres biuro.internat@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

„Usługobiorca” – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

„Usługi” – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

„Serwis” – oznacza stronę internetowa, aplikację, narzędzia, platformy i/lub inne urządzenia stworzone i administrowane przez Usługodawcę oraz udostępnione Usługobiorca na zasadach określonych w Regulaminie.

„Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.§ 3.
Rodzaje i zakres usług1. Na warunkach określonych w Regulaminie Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a) Udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o działalności Usługodawcy,
b) Przekazywanie informacji o oferowanych produktach i usługach Usługodawcy,
c) Umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu (o ile ta funkcja została zastosowana w Serwisie)
– poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.
3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.§ 4.
Warunki techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu1. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę, jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika co najmniej następujących wymogów:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
c) następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 64,
Firefox 59, Safari 11, iOS Safari 10.3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym
z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.§ 5.
Warunki świadczenia Usług1. Świadczenie Usług jest nieodpłatne.
2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).
5. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług udostępnionych bez konieczności rejestracji w Serwisie.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
b) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i zgodny z jej przeznaczeniem,
c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
7. Wszystkie informacje, materiały zamieszczone w Serwisie podlegają prawom autorskim. Ich kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy bądź innych osób uprawnionych z tytułu prawa autorskich w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek jest zabronione.§ 6.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze stron jednostronnie bez okresu wypowiedzenia.
2. Usługobiorca może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.


§ 7.
Dane osobowe


Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności oraz w Polityce cookies zamieszczonej pod adresem:
a) https://www.internat.io/polityka-prywatnosci
b) https://www.internat.io/pliki-cookies


§ 8.
Postępowanie reklamacyjne1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro.internat@gmail.com
2. W treści reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis nieprawidłowości w działaniu Serwisu, będący przedmiotem reklamacji.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia (tj. zawierającego wszystkie dane, o których mowa w ust. 2 powyżej) i informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej (na adres wskazany przez Użytkownika) o sposobie jej rozpatrzenia.
4. Użytkownicy lub Usługobiorcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


§9.
Postanowienia końcowe1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności, jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zmiany obowiązującego prawa.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na tronie internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkowników i Usługobiorców o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.